Oferta dla Klientów Indywidualnych

Ta forma usługi kierowana jest do klienta indywidualnego, który jednorazowo potrzebuje profesjonalnej pomocy prawnej. Mając to na uwadze, Kancelaria oferuje pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa konsumenckiego, lokalowego prawa nieruchomości, prawa egzekucyjnego etc. W ramach tej usługi przeprowadzane są konsultacje, na których klient jest informowany o skutkach prawnych podejmowanych decyzji, a także otrzymuje porady i propozycje prawne rozwiązania problemu. Klient uzyska również pomoc w sporządzaniu opinii prawnych, wniosków, projektów umów, podań, zażaleń, pozwów, apelacji oraz innych pism procesowych jak i nieprocesowych. 

ZAKRES USŁUG

  •  Rodzinnego i opiekuńczego: rozwód, separacja, alimenty, rozdzielność majątkowa, podział majątku, kontakty z dzieckiem, etc.
  •  Spadkowego: dziedziczenie, testament, zachowek, dział spadku, unieważnienie testamentu, stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, etc.
  • Cywilnego: prawo rzeczowe (własność, posiadanie, użytkowanie), prawo zobowiązaniowe (długi, windykacja, należności, szkody), prawo odszkodowawcze, zadośćuczynienie, roszczenia z umów, itp.
  •  Gospodarczego: przygotowanie projektów umów, aktów wewnętrznych, opiniowanie umów, tworzenie regulaminów, statutów, klauzuli.
  •  Egzekucyjnego: windykacja, antywindykacja.
  •  Budowlanego: opiniowanie w zakresie budownictwa drogowego, budownictwa kubaturowego na podstawie ustawy tzw. Deweloperskiej.
  •  Obrotu nieruchomościami: badanie stanu prawnego nieruchomości gł. Pod kontem jej zakupu.
  •  Administracyjnego: wypełnianie druków urzędowych, formularzy, zaskarżanie decyzji administracyjnych itp.
  •  Prawa pracy: pomoc prawna w komunikacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, umowy o pracę, świadczenia z tytułu prawa pracy, rozwiązanie umowy o pracę, przywrócenie do pracy, etc.

zajmuje się przede wszystkim: sporządzaniem wszelkiego rodzaju umów, pozwów, wniosków, aktów wewnętrznych, odpowiedzi na pozew, wezwań do zapłaty, sprzeciwów od nakazu zapłaty, etc.

Kancelaria świadczy również usługi w zakresie analizy dokumentów, sporządzanie opinii technologicznych, interpretacji wyników badań mieszanek mineralno – asfaltowych w oparciu o Wytyczne Techniczne, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne i inne obowiązujące obecnie normy.