RODO

Na podstawie art. 13 ustawy o RODO, Kancelaria informuje klientów że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Doradztwa Prawnego Kroczek prawny z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogórkowej 12, 04-998 Warszawa, adres e-mail: kancelaria@annacybulska.pl;
  2. Celem zbierania danych jest realizacja umowy;
  3. Przysługuje Pani/panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych, nie możliwym będzie wykonanie zadań wynikających z umowy.
  5. Odbiorcami danych będą instytucje do tego upoważnione z mocy prawa, o ile przepisy szczególne prawa nie stanowią inaczej.
  6. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych zobowiązuje się do nieprzekazywania ich do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku zakończenia umowy celem ochrony interesów Kancelarii Doradztwa Prawnego Kroczek Prawny z siedzibą w Warszawie.
  9. Kontakt z Administratorem danych osobowych w sprawie informacji o zasobach przetwarzanych danych, składania wniosków o sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych oraz innych spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kierować na adres: kancelaria@annacybulska.pl, 04-998 Warszawa, ul. Ogórkowa 12.